Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Naše služby

Odvoz odpadu

Odvoz odpadu tvoří jeden z článků v řetězci služeb, které firmy poskytují zákazníkům. Protože lidská činnost je značně různorodá, jsou různorodé i odpady, které při ní vznikají. Pro zamezení škod na životním prostředí a udržení podmínek pro život byly uzákoněny různé povinnosti v oblasti hospodaření s odpady a způsoby jejich likvidace. Je potřebná orientace v členění odpadů, aby mohly být dodrženy Kontejner na odpad z cateringu, Praha 1povinnosti týkající se určitých skupin odpadů a také pro minimalizaci nákladů na jejich odstranění. Pro snažší orientaci v členění odpadů je užitečné si uvědomit, jakým způsobem odpady vznikly, kde vznikly a jaké složky obsahují.

Existují různé pohledy na rozdělení odpadů. Pokud si položíme otázku jakým způsobem vznikly a zaměříme se pouze na ty, se kterými se běžně setkáváme a smíme s nimi nakládat, můžeme dostat následující odpovědi:

1) odpady z vyklízení

2) odpady z údržby zeleně

3) odpady ze stavební činnosti

4) odpady z provozů a ostatních lidských aktivit


Podle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, na nějž se odkazuje zákon o odpadech 185/2001 Sb., patří většina námi přijímaných odpadů do skupin 17 - Stavební a demoliční odpady a 20 - Komunální odpady. Členění odpadů do čtyř skupin, ze kterého vycházíme, není totožné s definicí skupin odpadů dle zákona, umožňuje ale snažší představu o složení odpadů a zjednodušuje kalkulaci jejich likvidace.

Všeobecně platí, že odpady, které lze likvidovat za relativně nízkou cenu, musí svým složením odpovídat jasně definovanému popisu a není je možné mísit s jinými odpady. Likvidace směsných odpadů je většinou nákladnější. Není vyloučené přepravovat v jednom kontejneru více druhů odpadů, je ale rozumné různé odpady v kontejneru ukládat odděleně, aby mohly být následně vytříděny.


Popis a členění odpadů podle způsobu jejich vzniku

1) Odpady z vyklízení - odvoz objemného odpadu, odvoz dřeva

Hlavní význam vyklízení spočívá v uvolňování prostoru k opětovnému nebo novému využití. Věci, které přestaly sloužit svému účelu podle našich představ, se stávají odpadem v okamžiku, kdy se jich hodláme zbavit, mnohdy ale jako odpad nevypadají. Podnětem k vyklízení může být stěhování, likvidace pozůstalosti, změna ve způsobu užívání prostoru, při prodeji nemovitosti, před zahájením stavebních prací apod. V případě vyklízení bytů sem patří vše volně ložené od podlahy až ke stropu, tedy koberce, nábytek, vybavení zajišťující funkci domácnosti, věci osobní potřeby, vyřazené elektrické spotřebiče a další. Obdobný výčet platí pro sklepy, dvorky, půdy, garáže, kanceláře, školní objekty nebo sklady, vždy však musí jít o věci, které nemají nebezpečný vliv na životní prostředí, tedy ne lednice, ne televize a monitory se skleněnou obrazovkou, ne barvy atd.
Nebezpečné odpady je možné předávat pouze organizacím se zvláštním oprávněním.
Rovněž zde nepočítáme s odpady, které vznikly stavební činností, těmi se zabýváme v samostatné skupině odpadů. Objemné odpady z vyklízení neprokládáme stavební sutí a odpady ze zeleně, neboť se likvidují jiným způsobem a vzniklá směs odpadů je velice obtížně třiditelná.

2) Odpady z údržby zeleně - bioodpady - odvoz větví, odvoz listí, odvoz trávy

Vznikají údržbou zahrad, veřejných prostranství, parků nebo lesů, patří sem olistěné i holé větve, přírodní neupravované dřevo, listí, tráva. Listí a tráva se mohou ukládat dohromady, větve a silnější dřevo patří zvlášť. Čerstvě posekanou trávu likvidujeme včas, dokud se ještěKontejner pro odvoz větví, Praha 1 nerozkládá. Nepatří sem příměsi papírů, plastů a podobných odpadů nebo zbytky potravin ani rozkládající se plody zahradních dřevin či rostlin.
Při rekonstrukcích zahrad se mnohdy provádí terénní úpravy nebo obměna neúrodné zeminy. Zemina a kamení se odváží odděleně, nevhazuje se do kontejnerů s bioodpadem.

Odvoz větví z údržby městské zeleně u Rudolfina - Alšovo nábřeží, Praha 1. Odborné ošetření stromů na této zakázce provedla firma Strom zelený s.r.o.

3) Odpady ze stavební činnosti - odvoz suti, odvoz směsného stavebního odpadu

Při realizaci nových staveb, při demolicích, rekonstrukcích, stavebních opravách i úpravách vznikají odpady podobného složení. Nejčastěji jde o zbytky stavebních materiálů a rozvodů, vybourané konstrukce, výplně otvorů, staré zařizovací předměty, technologická zařízení na konci své životnosti, izolační materiály, různé pytle a obaly a další odpady, které se stavební činností souvisí.
Jako názorný příklad můžeme uvést rekonstrukci bytového jádra v panelovém domě, kde odpad tvoří umyvadlo, vana nebo sprchový kout, vodovodní baterie, WC mísa, lehké umakartové stěny, zrcadlová galerie, svítidlo a elektroinstalace, infrazářič, dveře, pár pytlů suti a obkladů atd.

Zvláštní pozornost je vhodné věnovat požadavkům na složení odpadů podobných vlastností, aby mohly být bez problémů ve větším množství přijaty k likvidaci. V případě, že jsou odpady nevhodně promíchány, zužuje se rozsah možností, jak je zlikvidovat, což se projeví i na ceně likvidace.
V zásadě se odděleně likviduje stavební suť, betony, zemina a zcela zvlášť ostatní objemné stavební odpady.


Stavební suť

Stavební sutí se rozumí odpad, který vznikl vybouráním zdiva, zděných nebo betonových sloupů, základových konstrukcí, sypkých částí podlahových i stropních konstrukcí apod. Zejména se skládá z cihel, porobetonových tvárnic, omítky, vybouraného betonu, keramických dlaždic, keramických i betonových střešních tašek nebo škváry.

Čistá suť Znečištěná suť Čistá suť Suť s příměsemi ostatních odpadů

Na levém obrázku je vidět správně vytříděná stavební suť - tzv. čistá suť, z pravého obrázku je patrné promíchání stavební suti s izolacemi, plastovými lahvemi, igelity a dalšími odpady, které do suti nepatří - tzv. znečištěná suť nebo také suť s příměsemi ostatních odpadů


Prostý a armovaný beton

Při větším množství vybouraného prostého betonu nepromícháváme beton se stavební sutí ani zeminou. Větší nearmované betonové kusy a beton vyztužený armaturou jako jsou panely, pilíře, vyřezané části zdí panelových domů z přestaveb bytů rovněž shromažďujeme odděleně. Recyklace vyžaduje rozdrcení speciálním strojem na menší kusy a za účelem oddělení armatury.


Zemina

Využívá se k rekultivacím skládek a může být různých kvalit – jílovitá, písčitá, kamenitá. Nemícháme ji bezdůvodně se stavební sutí ani betonem. Nelze odvážet ani ukládat zeminu značně rozmáčenou až bahnitou.


Stavební sutě, betony a zemina nesmí být promíchávány s dalšími odpady zejména z plastů, papíru, dřeva, skla, kovů, izolací apod. Rovněž nesmí být znečištěny nebezpečnými odpady jako jsou oleje, tekutá paliva nebo asfaltové lepenky a materiály na bázi azbestu! Jejich složky musí být chemicky neaktivní.

4) Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit - odvoz odpadu z cateringu

Každé podnikání v oblasti prodeje, výroby a poskytování služeb s sebou nese produkci odpadů specifického složení, které odpovídá danému typu činnosti. Při výrobě se může jednat o nerecyklovatelné zbytky materiálů, organizace se skladovým hospodářstvím produkují různé směsi obalů, na nárazových společenských akcích se zajištěným cateringem se zase jedná o zbytky z občerstvení, při údržbě městské zeleně se kromě biologicky rozložitelných odpadů likvidují také odpady z odpadkových košů. Nedílnou součástí odvozu tohoto typu odpadů bývá požadavek na dlouhodobé přistavení kontejneru do provozovny zákazníka a jeho pravidelné vyvážení. Takovéto zakázky obsluhujeme tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz podnikatelské činnosti zákazníků.